Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

ODWADNIANIE ROBÓT ZIEMNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ważną rzeczą jest znajomość wrażliwości gruntu na działanie wody. O tej wrażliwości dają pojęcie granice konsystencji gruntu: Niska gra- nica płynności i mały wskaźnik plastyczności oznaczają, że przy zwiększaniu wilgotności o kilka procent, przy stosunkowo niewielkiej wilgotności przechodzi łatwo w stan płynny (np. pył o granicy płynności 20% i wskaźniku plastyczności 2%,). Odwrotnie, wysoka granica płynności i, duży wskaźnik plastyczności wskazują na to, że grunt musi wchłonąć wiele wody, żeby stać się płynnym; ale jednocześnie – że grunt ten z trudem wysycha. Tak więc obydwa grunty są niebezpieczne w robotach ziemnych: pierwszy grunt szybko traci stateczność na skutek zawilgocenia, drugi – z trudem odzyskuje stateczność po zawilgoceniu. Poznanie więc granic konsystencji gruntu jest ważną wskazówką co do zachowania się gruntu zarówno w czasie robót ziemnych, jak i po ich wykonaniu. Podstawową zasadą w czasie prowadzenia robót ziemnych jest chronienie wykopów, ukopów i nasypów przed nadmiernym zawilgoceniem. Nadmierne zawilgocenie gruntów w wykopie utrudnia, a nieraz nawet uniemożliwia ich wydobywanie, transport i wbudowywanie w nasyp (rozkładanie i zagęszczanie). Zawilgocenie gruntów w nasypie może doprowadzić do- utraty stateczności nasypu, do spływu skarp, a nawet rozpływu nasypu. Trzeba pamiętać o tym, ze każdy wykop jest wtargnięciem w strukturę geologiczną ziemi i narusza istniejącą równowagę wodną. Wykop może również przeciąć żyły wodne i warstwy wodonośne. Uchwycenie wód podziemnych i odprowadzenie ich poza korpus drogowy powinno być najszybsza i- najskuteczniejsze. Kierunek wykopu powinien postępować ze wzniesieniem niwelety, tj. z dołu pod górę, aby umożliwiać tym samym odpływ wód z wykopu. W razie konieczności wykonuje się rowki w dnie wykopu dla odprowadzenia wód z opadów atmosferycznych, albo wydostających się ze skarp. Wody gruntowe odprowadza się rowami lub też drenami. W celu niedopuszczenia wód powierzchniowych spływających ze stoków, wykonuje się niekiedy rowy stokowe. Dno wykopu powinno być równe bez zagłębień i kolein, w których mogłaby się zbierać woda; Jeszcze większą uwagę należy poświęcić odwadnianiu nasypu, zwłaszcza wykonywanego z gruntów spoistych. Przy sypaniu nasypów za pomocą samochodów-wywrotek lub nawet zgarniarek w nasypie tworzą się koleiny. Jest to bardzo niebezpieczne, gdyż w koleinach tych gromadzi się woda opadowa, która nawadnia nasyp. Na większych budowach powinna być równiarka, stale wyrównująca powierzchnię nasypu, by nie dopuszczać do tworzenia się kolein. Na mniejszych budowach pracę tę może wykonywać spycharka. Niezależnie od wyrównywania, dobrze jest także wygładzać powierzchnię nasypu walcami gładkimi. Powierzchnia nasypu powinna mieć dwustronne spadki pięcioprocentowe. Niedopuszczalne jest – na przykład – zostawianie nie wyrównanego nasypu na czas przerwy nocnej. Zwłaszcza przy niepewnej pogodzie powierzchnia nasypu powinna być stale równana, a odpływ wody powinien być stale zapewniony. Zwykle największe działanie niszczące wody ujawnia się na słabo zagęszczonych skarpach świeżych nasypów. Skarpy nasypów są często dosypywane bez żadnego zagęszczenia. Jest to niedopuszczalne. Nasyp wraz ze skarpami powinien być zagęszczany na całej szerokości. Bezpośrednio po zakończeniu nasypu należy przystąpić do wykończenia skarp i ich umocnienia, odpowiednio do wysokości nasypu i rodzaju gruntu, z którego jest wykonany nasyp. Ostatnio zaczyna się używać do ochrony nasypu przed opadami w czasie robót dużych płacht z polietylenu. [przypisy: przeszczep chondrocytów, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kostka brukowa libet ]
[patrz też: badania geotechniczne gruntu, komody allegro, ile wat na m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne gruntu ile wat na m2 komody allegro