Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Pomiar zawartości wody po badaniu nasiąkliwości

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Po skończonym wciskaniu (próbie penetracji trzpienia) usuwa się nadwagi (obciążniki) i pobiera się z badanego gruntu próbki o ciężarze około 50 G z miejsc położonych nieco poniżej powierzchni i po obu bo- kach wgłębienia pozostałego po wciskaniu oraz 2 próbki z całej próbki gruntu w cylindrze. Próbki te służą do określenia zawartości wody po badaniu nasiąkliwości w strefie poddanej naciskowi (wciskaniu trzpienia) oraz dla ustalenia średniej wilgotności gruntu w cylindrze. Obliczenia i wyniki. Wszystkie pomiary, wykonane w czasie uprzednio opisanych badań, pozwalają obliczyć: – ciężar objętościowy zagęszczonego gruntu w stanie suchym, – zawartość wody po badaniu nasiąkliwości – czas nasiąkania, – pęcznienie liniowe, – wskaźnik nośności. Ciężar objętościowy w stanie suchym Ciężar próbki zagęszczonej w stanie wilgotnym Gw wyprowadza się z całkowitego ciężaru wilgotnego (z ważenia cylindra z próbką zagęszczoną) przez odjęcie ciężaru cylindra (cylinder z podstawą) ustalonego przed zagęszczeniem. Znając procentową początkową zawartość wody w, oblicza się ciężar próbki w stanie suchym: 100 Gw 100+w (w wyrażone jest procentowo w stosunku do cięzaru gruntu suchego). Objętość próbki V również jest znana. Jest to objętość cylindra CBR objętość płyty wyrównującej (krążka). Jeżeli zagęszczenie było właściwie przeprowadzone i jeżeli zawartość wody przy zagęszczeniu odpowiadała wilgotności optymalnej według zmodyfikowanego badania Proctora, to obliczona wartość Yos powinna równać się – z dokładnością 40 kilku procent ros max według zmodyfikowanego badania Proctora. Jeżeli wyniki różnią się znacznie, to można przypuszczać, że zagęszczenie było niewłaściwie przeprowadzone lub że źle obliczono ilość-wody do zwilżenia (co może się zdarzyć w przypadku niedostatecznie wysuszonego materiału). W takim przypadku należy badanie rozpocząć na nowo. Pęcznienie liniowe Różnica między odczytem czujnika na początku badania nasiąkliwości Z odczytem końcowym określa liniowe pęcznienie próbki h. Względne pęcznienie liniowe oblicza się w procentach w stosunku do początkowej wysokości próbki h: p = 1006 h Wskaźnik nośności Na podstawie zapisów obciążeń (wielkości nacisku) przy próbie penetracji trzpienia dla wgłębień trzpienia na 0,625 mm, 1,25 mm, 2,5 mm, 5 mm, 7,5 mm i 10 mm wykreśla się na papierze milimetrowym krzywą obciążeń (nacisków) dla poszczególnych zagłębień. Na osi odciętych na- nosi się wartości zagłębienia dziesięciokrotnie powiększone (1 mm-1 cm na papierze) i na osi rzędnych wielkości obciążeń (1 cm dla 10 lub 5 kGcm2). Można też zastosować podziałki innego rodzaju. Krzywą wykreśla się na podstawie punktów otrzymanych z badania. Ma ona zwykle kształt łuku parabolicznego z wklęsłością zwróconą ku dołowi. Może jednak być bardziej płaska lub też mieć łuk zwrócony ku górze. Krzywa ta nie powinna mieć załamania w swym odcinku początkowym. Jeżeli położenie pierwszych punktów dałoby w wyniku wykres takiej nietypowej krzywej, to nie należy tych punktów uwzględniać przy jej wykreślaniu. Może się jednak zdarzyć, że wskutek złego ustawienia trzpienia (na próbce) pierwszy i drugi punkt przy próbie wciskania będą mylne. W takim przypadku początkowy łuk krzywej należy zastąpić styczną do krzywej utworzonej z następnych punktów. Ta styczna przecina oś rzędnych tworząc punkt, który przyjmuje się przy obliczaniu wskaźnika nośności jako nowy początek osi odciętych. Po wykreśleniu krzywych oblicza się wskaźnik nośności. [hasła pokrewne: okna rehau opinie, maszyny pakujące, żuraw warsztatowy ]
[przypisy: ciężar prętów, deskowanie, współczynnik przenikania ciepła styropian ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciężar prętów deskowanie współczynnik przenikania ciepła styropian