Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Badanie ścieralności kruszywa w bębnie Los Angeles

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W bębnie Los Angeles bada się tłuczeń kamienny, żużel łamany oraz grysy granulowane lub zwykłe dla ustalenia ich ścieralności. Badana próbka powinna zawierać 5000 kruszywa czystego i wysuszonego do stałego ciężaru w suszarce w temperaturze 105 lub 110°C. Do badań stosowane jest kruszywo o uziarnieniu od 3 do 50 mm. Skład uziarnienia powinien być możliwie najbardziej zbliżony do uziarnienia rzeczywistego, jakie stosowane jest na drodze. Przyrząd Los Angeles składa się z zamkniętego na obu końcach pustego stalowego cylindra (bębna) o średnicy wewnętrznej 711 mm i długości wewnętrznej 508 mm. Cylinder jest zamocowany w ten sposób, że obraca się dookoła swej osi poziomej. Na powierzchni bocznej cylindra znajduje się otwór, .przez który wkłada się badaną próbkę. Otwór ten zamyka się szczelną ruchomą pokrywą nie przepuszczającą kurzu i pyłu. We wnętrzu cylindra znajduje się występ ze stali wysokowytrzymałościowej w kształcie płaskownika o przekroju 89 X 20 mm. Kruszywo wkłada się do bębna wraz z kulami żeliwnymi lub stalowymi o średnicy 47,4 mm i ciężarze 390 do 445 G każda. Przy próbce o ciężarze 5000 G liczba kul wynosi zwykle 12 sztuk, natomiast według ASTM – C131,-47 zależna jest od uziarnienia kruszywa i wynosić może od 6 do 12 sztuk. Bęben wykonuje 1000 obrotów z szybkością 30-33 obr/minutę. Kruszywo po badaniu odsiewa się na sicie 2,0 mm z przemyciem wodą frakcji grubszej i po wysuszeniu w suszarce o temperaturze 105 -110°C waży się z dokładnością do 1 G. Procentową stratę ciężaru próbki, tj, różnicę między ciężarem początkowym i końcowym w stosunku do ciężaru początkowego, oblicza się w sposób analogiczny jak przy badaniu w bębnie Devala. t. Badanie stateczności piasku według metody florydzkiej Metodę Florida Soil Bearing Test badania nośności drobnoziarnistych gruntów zaczęto stosować w laboratorium Departamentu Dróg Stanowych na Florydzie. Badanie polega na obciążeniu zagęszczonej próbki gruntu trzpieniem o przekroju kołowym przy zachowaniu pewnych określonych warunków. Jako wskaźnik stateczności przyjmuje się nacisk, przy którym prędkość zagłębiania się trzpienia w badaną próbkę osiąga ustaloną wartość graniczną. Badanie to pozwala określić przydatność różnych rodzajów piasków, przewidzianych do stabilizacji lepiszczami bitumicznymi. W Stanach Zjednoczonych AP metodę Floricia stosuje się do badania nośności gruntów naturalnych lub też gruntów mechanicznie stabilizowanych; mających służyć jako warstwy nośne pod nawierzchnie drogowe, oraz mieszanek mineralnych przeznaczonych do budowy nawierzchni gruntowo-asfaltowych. Normy amerykańskie wymagają dla warstw nośnych 5,3 kGcm2, a dla nawierzchni minimum 2,1 kGcm2, dąży się jednak aby nawierzchnie wykazywały nośność większą zawartą w granicach 4,6 do 5, kGcm2. W opublikowanym przez dra D. Thoenesa (Holandia) referacie na Kongres Drogowy w Rio de Janeiro w 1959 r. badanie to zaleca się przeprowadzić przy 10% wilgotności piasku lub przy wilgotności optymalnej określonej według normalnej próby Proctora. Doświadczenia dra D. Thonesa wykazują, że spomiędzy szeregu czynników określających stateczność piasków, najważniejsze są: ostrokrawędzistość ziarn, ciągłość uziarnienia piasków, ilość domieszek zanieczyszczających. [więcej w: wiązar dachowy, benfotiamina, przeciski pod drogami ]
[przypisy: badania geotechniczne gruntu, komody allegro, ile wat na m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne gruntu ile wat na m2 komody allegro