Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Nawilgacanie próbek gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Nawilgacanie próbek gruntu może się odbywać w trojaki sposób: grunt może być nienawilgacany (wilgotność gruntu według badania Proctora), dodatkowo nawilgacany przez cztery dni lub całkowicie na- sycony wodą. Zagęszczenie gruntu może odbywać się także w trojaki sposób: przy wykonaniu 55, 25 i 15 uderzeń ubijaka na każdą warstwę. Zwykle jednak (80-90% przypadków) badanie przeprowadza się w normalnych warunkach (po dodatkowym nawilgoceniu próbek przez cztery dni w wodzie, tj. według standardowego badania amerykańskiego). Dla wyboru sposobu nawilgocenia są miarodajne następujące przesłanki. Badanie bez dodatkowego nawilgacania wykonuje się tylko przy równoczesnym spełnieniu następujących warunków: podciąganie włoskowate gruntu podłoża nie przekracza 2 m, poziom wody gruntowej leży na pewno poniżej wysokości włoskowatego (kapilarnego) podciągania h, przewiduje się ułożenie nawierzchni szczelnej bądź stabilizację chemiczną podłoża, – powierzchniowe odwodnienie drogi jest dobre, – mikroklimat jest względnie suchy (parowanie większe niż opady w ciągu co najmniej dziewięciu miesięcy). Badanie po całkowitym nasyceniu- przeprowadza się tylko przy równoczesnym spełnieniu następujących warunków: – zwierciadło wody gruntowej znajduje się na głębokości zdecydowanie mniejszej niż h, – mikroklimat jest wilgotny lub półwilgotny i teren przecięty jest strefą nizinną mniej lub więcej bagnistą, trudną do odwodnienia, lub też jeżeli klimat jest półwilgotny i na drodze nie przewiduje się ułożenia nawierzchni wodoszczelnej. Badania przy normalnym dodatkowym czterodniowym nawilgacaniu – przeprowadza się we wszystkich innych przypadkach (około 80% przypadków, tj. kiedy nie podano bliżej warunków). Ustalone wartości CBR odnosić należy do odcinków dróg o jednorodnych warunkach wodno-gruntowych, których zaleganie ustala się zwykłymi rozpoznawczymi badaniami geotechnicznymi. Dla celów drogowych ocenę .nośności rzeczywistej gruntu w zależności od jego wskaźnika zagęszczenia (Wz) przeprowadzać można, stosu- jąc do wyników badań CER według standardowego czynnik zmniejszający. Jak już poprzednio wspomniano, badanie CER ma szereg niedogodności: jest długotrwałe i kosztowne, oprócz tego w niektórych przypadkach daje nieprawidłowe wyniki. Studia tego badania w Laboratorium Centralnym Dróg i Mostów w Paryżu wykazały, że można by często uniknąć wspomnianych- niedogodności metody CBR przez wprowadzenie metody tzw., francuskiego wskaźnika nośności. Francuski wskaźnik nośności gruntu Fm określany wyłącznie z zaprawy gruntowej W labolatoriach francuskich ustalono doświadczalnie, że F na ogół mało różni- się od wartości CBR stwierdzonej w gruncie optymalnie zagęszczonym według zmodyfikowanego badania Proctora. Znaczne różnice występują jednak w dwóch przypadkach: 1) jeżeli grunt jest bardzo spoisty wówczas wartość F jest bardzo mała, lecz wskaźnik nośności gruntu może być bardzo wysoki,. gdyż grunt taki, będąc bardzo mało przepuszczalny, nie zawsze może całkowicie nasiąknąć wodą w ciągu czterodniowego zanurzenia próbki; badanie CBR wykonuje się więc na nienasyconej wodą glinie, co daje wynik nieprawidłowy, zbyt wysoki; , metoda CBR daje niekorzystne wyniki przy badaniu równoziarnistych piasków; podczas gdy z obserwacji istniejących dróg wynika, że równoziarniste zagęszczone pod nawierzchnią piaski mają wskaźnik CBR wynoszący około 20. [patrz też: wiązar dachowy, benfotiamina, przeciski pod drogami ]
[patrz też: szafy na zamówienie, grunty wysadzinowe, allegro gołębie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne grunty wysadzinowe szafy na zamówienie