Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Określenie modułu odkształcenia podłoża lub

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Określenie modułu odkształcenia podłoża lub poszczególnych warstw nośnych płytą o powierzchni 200 cm. Moduł odkształcenia podłoża bada się przez obciążenie gruntu kołową płytą stalowej 16 cm, tj. o powierzchni 200 cm, do ciśnienia 2,5 kGcm2 i zwiększanego stopniami co 0,5 kGcm2. Jeżeli jest to możliwe, obciążenie płyty zaleca się zwiększać aż do granicznej nośności gruntu, tj. do momentu pojawienia się wyraźnych oznak wypierania gruntu na boki lub zniszczenia jego struktury. Płytę przed rozpoczęciem obciążania na- leży dobrze dopasować do gruntu – najlepiej przez podsypanie cienkiej (0,5 cm) warstewki drobnego piasku – i spoziomować przez dotarcie płyty. Zmianę stopnia obciążenia jednostkowego wykonuje się wówczas, gdy przyrost osiadania przy danym stopniu obciążenia w ciągu 3 minut jest mniejszy niż 0,05 mm. Po zakończeniu próby na danym stanowisku zaleca się sprawdzić jednorodność gruntu pod płytą przynajmniej do głębokości około 25 cm. Otrzymane wyniki osiadania, zależnie od wielkości jednostkowego obciążenia, nanosi się na wykres, skąd wyznacza się dane, potrzebne do obliczenia modułu odkształcenia podłoża lub podbudowy. Dla podłoża moduł odkształcenia przyjęto obliczać w zakresie obciążeń 0,5-1,5 kGcm2, przy czym wartość modułu odkształcenia dla dobrego podłoża powinna przekraczać 150 kGcm2, a krzywa odkształcenia, aż do obciążenia jednostkowego 2,5 kGcm2, również dla dobrego naturalnego lub ulepszonego (sztucznego) podłoża powinna znajdować się w obszarze strefy II; nachylenie tej krzywej w zasięgu obciążenia 0,5-1,5 kGcm2 nie powinno być większe niż pochylenie linii prostej, stanowiącej dolną granicę strefy II. Płytą o powierzchni 200 cm przeprowadza się także sprawdzenie jakości wykonania robót przy zagęszczaniu danej pojedynczej warstwy, nośnej. W tym przypadku poszczególne stopnie obciążenia jednostkowego gruntu płytą, poczynając od 0,5 kGcm2, powinny wynosić po 1 kGcm2, , a ciśnienie końcowe powinno być równe co najmniej 4,5 kGcm2. Zmianę stopnia obciążenia jednostkowego gruntu można wykonać dopiero wówczas, gdy wielkość osiadania przy danym stopniu obciążenia w ciągu ostatnich 2 minut jest mniejsza niż 0,05 mm. Dla dolnej warstwy nośnej krzywe odkształceń, aż do obciążenia jednostkowego 4,5 kGcm2, powinny pozostać w obszarze strefy III, a dla górnej warstwy nośnej – w obszarze strefy IV, Oprócz tego nachylenie krzywych w zasięgu obciążenia od 1,5-2,5 kGcm2 nie po- winno być większe niż nachylenie linii prostych, stanowiących dolną granicę odpowiedniej strefy. Obliczony moduł odkształcenia w zakresie obciążeń jednostkowych od 1,5-2,5 kGcm2 dla dolnej warstwy nośnej musi być większy od 400, a dla górnej warstwy nośnej – większy niż 1000 kGcm2 Jeżeli przynajmniej jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, to odpowiednią warstwę należy pogrubić albo ulepszyć przez wzmocnienie, często polegające tylko na jeszcze lepszym zagęszczeniu. Określenie modułu odkształcenia zespołu warstw nośnych nawierzchni płytą powierzchni 700 cm [podobne: szamba betonowe bielsko biała, pionowa maszyna pakująca, suprasorb ]
[przypisy: pożar sadzy w kominie, olx podlasie, gołębie ozdobne allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gołębie ozdobne allegro olx podlasie pożar sadzy w kominie