Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Piaski złożone z ziarn ostrokrawędzistych

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Piaski złożone z ziarn ostrokrawędzistych wykazują na ogół stateczność w zakresie od dość dobrej do dobrej, a-im bardziej ziarna są zaokrąglone, tym stateczność jest mniejsza. Należy zaznaczyć, że nawet frakcje o nieciągłym uziarnieniu, lecz uzyskane jako wysiewki spod tłuczkarek w kamieniołomach lub l granulowanego żużla wielkopiecowego, wykazują znaczną stateczność, gdy przejdą ze stanu suchego w stan pewnego nawilgocenia. Dla polepszenia stateczności piasku o ziarnach zaokrąglonych można go zmieszać z piaskiem ostrokrawędzistym. Piaski o uziarnieniu ciągłym wykazują znacznie większą stateczność od I piasków równoziarnistych o nieciągłym uziarnieniu. Dodatek do piasku naturalnego pewnej ilości ziarn grubszych lub drobniejszych od tych, które piasek zawiera w swym składzie, wywołuje również polepszenie jego stateczności. Substancje koloidalne, jak cząstki gliny, mogą zwiększyć stateczność piasku, gdy jego wilgotność jest mała, lecz te same substancje wywierają szkodliwy wpływ na stateczność w przypadku, gdy piasek posiada znaczniejszą wilgotność, Szkody, wynikające z przemarzania biorą swój początek w warstwie piasku, który zawiera tego rodzaju zanieczyszczenia. Piaski kwarcowe, bardzo drobnoziarniste, lecz z nieznaczną tylko przymieszką cząstek pylastych (poniżej 0,05 mm), przy wilgotności około 10% dają stateczność dość dobrą lub dobrą. Pyły materiałów krystalicznych, jak np. najdrobniejsze ziarenka kwarcu, wypełniacze mineralne, w naszych warunkach – popioły lotne itp. znacznie polepszają stateczność piasku w zasięgu całej skali wilgotności. Jeśli zamiast obojętnego pyłu doda się do piasku domieszkę takiego materiału jak cement portlandzki, wapno hydrauliczne, a w naszych warunkach również i popioły lotne z węgla brunatnego, to następuje stwardnienie piasku, a wraz z nim znaczne podwyższenie stateczności, która w ciągu jednego tygodnia przy dodatku tylko 2% Cementu wzrasta z 1,3 do 6,5 kGcm2. Z doświadczeń holenderskich wynika, że w przypadkach stosowania nawierzchni klinkierowej, nawet przy lekkim lub średnim ruchu często zdarzają się uszkodzenia, jeśli stateczność podbudowy z piasków określona metodą florydzką okazała się mniejsza od 1 kGcm2, natomiast na- leżą do rzadkości, jeśli jest większa. Dla dróg o ciężkim i intensywnym ruchu jako granica jest przyjmowana stateczność wymagana 2,0 kGcm2. Doświadczenia holenderskie mają duże znaczenie również i dla naszych (polskich) warunków. u. Wskaźnik grupowy gruntu Wskaźnik grupowy gruntu, stosowany przez amerykański Instytut Budownictwa Drogowego (Highway Research Board), opiera się na zrewidowanej klasyfikacji gruntów, przyjętej przez amerykańską Administrację Dróg Publicznych. Służy on do dokładniejszej oceny nośności gruntu jako podłoża drogowego. Im wskaźnik grupowy jest wyższy, tym jakość gruntu jest gorsza. Wskaźnik grupowy jest funkcją ilości ziarn przechodzących przez sito nr 200 (0,074 mm) oraz granicy płynności (Lv) i wskaźnika plastyczności (W p). Najszerzej stosowany wzór amerykański dla określenia wskaźnika grupowego jest następujący: WG = 0,2a + 0,005ac + 0,01 bd gdzie, jeżeli przyjąć x za procent gruntu,. przechodzącego przez sito 74 mikronów, współczynniki a, b, c, d oznaczają: a = ° [podobne hasla: wiązar dachowy, benfotiamina, przeciski pod drogami]
[więcej w: olx lipno, dom weselny projekt, olx świdwin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom weselny projekt olx lipno olx świdwin