Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Podnośnik hydrauliczny

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Podnośnik hydrauliczny połączony jest przewodem gumowym z pom- pą olejową, umożliwiającą, zależnie od intensywności ręcznego pompowania, duże lub małe przyrosty ciśnienia. Zarówno trzpieniom, jak i dwom powyższym płytom odpowiadają manometry tak wyskalowane, że przy pompowaniu oleju do lewara na manometrze odczytuje się jednostkowe obciążenia gruntu w kGcm2. Osiadanie trzpienia mierzy się czujnikiem z podziałką w calach z możliwością pomiaru od 0 do 820, tj. do 10 mm i z dokładnością odczytu 0,01 mm. Osiadanie płyt mierzy się dwoma lub trzema czujnikami symetrycznie opartymi o płytę z podziałką w mm z dokładnością odczytu 0,01 tpm i o zakresie pomiarowym czujników od O do 10 ,mm. Czujniki zmontowane na specjalnym mostku odizolowanym od pozostałych części aparatury są oparte o płytę lub trzpień za pośrednictwem odpowiednich uchwytów. Ponadto, w skład aparatury wchodzi stoper dla pomiaru czasu oraz krążki metalowe, służące jako obciążenie zabezpieczające przed wypieraniem gruntu spod trzpienia. Jednostkowe .obciążenie, zabezpieczające wypieranie gruntu wokół trzpienia przy badaniu CBI powinno być w przybliżeniu równe jednostkowemu obciążeniu, jakie będzie w przyszłości wywierane na podłoże przez wyżej leżące warstwy nawierzchni. Kolejność wykonywania badań Doświadczenia wykazały, że celowe jest przyjęcie następującej kolejności badań: 1) na gruntowym podłożu naturalnym i na dolnych warstwach nośnych należy stwierdzić nośność przez określenie wartości CBR; gdyby to okazało się niemożliwe lub wartość CBR była większa od 30, należy przeprowadzić próbę obciążenia przy użyciu płyty o powierzchni 200 cm; 2) na poszczególnych warstwach nośnych o grubości co najmniej 16 cm przeprowadzać kontrolę zagęszczenia przez określanie odkształceń przy użyciu płyty o powierzchni 200 cm; jeżeli dana warstwa nośna składa się z materiału drobnoziarnistego, tj. o średnicy ziarn poniżej 15 mm, to dla zwymiarowania powyżej niej położonych warstw można również określić wartość CBR; 3) kontrolę nośności zespołu warstw nawierzchni (bez warstwy ścieralnej) i podłoża naturalnego przeprowadzać przez określenie odkształceń przy użyciu płyty o powierzchni 700 cm. Określenie wskaźnika nośności CBR Jeżeli przy zagłębieniu trzpienia na 5 mm i przy ciśnieniu standardowym Psl = 100 kGcm2 wartość CBR jest mniejsza niż uzyskana przy zagłębieniu trzpienia na 2,5 mm, do wyznaczania grubości warstw nośnych przyjmuje się mniejszą wartość wskaźnika CBR. Wymagana prędkość pogrążania się trzpienia uzyskiwana jest odpowiednim pompowaniem oliwy, a więc odpowiednimi przyrostami obciążenia z jednoczesnym obserwowaniem ruchu wskazówki czujnika, wykazującego pogrążanie się trzpienia oraz ruchu wskazówki stopera, wskazującego czas. Doświadczony operator utrzymuje zwykle ruch wskazówki czujnika w sposób odpowiadający powyższemu wymaganiu. Badanie wykonuje się w korycie drogi przez bezpośrednie obciążenie podłoża gruntowego w stanie wilgotności naturalnej. Po wykonaniu badania w terenie i obliczeniu wskaźnika CBR można dla danego obciążenia kołem wyznaczyć odpowiednią grubość konstrukcji jezdni za po- mocą nomogramu. [patrz też: wiązar dachowy, benfotiamina, przeciski pod drogami ]
[więcej w: szafy na zamówienie, grunty wysadzinowe, allegro gołębie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne grunty wysadzinowe szafy na zamówienie