Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

PROJEKTOWANIE GRUBOŚCI NAWIERZCHU

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Projektowanie nawierzchni metodą DORNIl Według doświadczeń DORNII projektowane (wymagane) moduły podatności przy krytycznych ugięciach nawierzchni (1,0-1,5 cm) i w zależności od natężenia ruchu przyjmowane są od 400 do 700 kGcm2. Obliczanie nawierzchni według metody DORNI dla warunków polskich może mieć tylko znaczenie orientacyjne, gdyż największą trudność w posługiwaniu się tą metodą stanowi ustalenie modułów podatności przy bardzo dużych (krytycznych) ugięciach, wynoszących około 1,0- 1,5 cm, dla których uzyskania niezbędne są specjalne urządzenia oraz bardzo kosztowne i długotrwałe badania. Obecnie w Polsce prowadzone są prace w kierunku przystosowania tej metody do obliczeń nawierzchni przy modułach odkształcenia obliczanych w zakresie naprężeń sprężystych, tj. przy ugięciach około 10 razy mniejszych, co może ułatwić stosowanie tej metody oraz zbliżyć ją bardziej do praktyki, gdyż wówczas organizacyjne jednostki drogowe byłyby w stanie wyniki te kontrolować w terenie. Obecnie w Polsce prowadzone są prace nad ustaleniem bardziej uniwersalnego wzoru empirycznego do obliczania konstrukcji nawierzchni podatnych. Wymiarowanie nawierzchni z uwagi na warunki klimatyczne Przenikanie mrozu w głąb nawierzchni drogowej i podłoża przy określonych warunkach (intensywność, mrozu, rodzaj gruntów, głębokość zalegania wody gruntowej) powodować może znaczne wysadziny na skutek tworzenia się soczewek lodowych w gruntach wysadzinowych, a wiosną, w czasie roztopów, przy niedostatecznych grubościach nawierzchni – znaczne obniżenie ich nośności. Aby zabezpieczyć nawierzchnię od nadmiernych wysadzin lub ewentualnych przełomów, w zależności od stopnia wysadzinowości gruntów oraz w zależności od klasy drogi, zaleca stosowanie odpowiednich grubości warstw odsączających, które łącznie z podbudową górnymi warstwami nawierzchni powinny gwarantować dostateczną odporność jezdni na wpływy atmosferyczne. Normatywy polskie nie precyzują dotychczas potrzebnych całkowitych grubości konstrukcji jezdni odpornych na szkodliwe działanie mrozu, Całkowite zabezpieczenie nawierzchni na szkodliwe działanie mrozu powinno równać się maksymalneł głębokości przemarzania gruntu, która w Polsce wynosi O,8-H,2 m, takie jednak zabezpieczenie byłoby kłopotliwe i bardzo kosztowne. Bardziej ekonomiczne i łatwiejsze do technicznego zastosowania jest zabezpieczenie, dopuszczające niewielkie wysadziny w czasie zimy, lecz w takim stopniu, by wiosną w czasie tajania nawierzchnia nie była narażona na przełomy. Zasada ta obowiązuje przy projektowaniu- według normatywu polskiego oraz uwzględniona jest również w nomogramie Steela. [podobne: przydomowa oczyszczalnia ścieków, hologramy els, inhibitor korozji ]
[więcej w: olx lipno, dom weselny projekt, olx świdwin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom weselny projekt olx lipno olx świdwin