Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Projektowanie konstrukcji nawierzchni

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Projektowanie konstrukcji nawierzchni według polskiego normatywu. Grubości podbudowy mają zastosowanie w następujących warunkach układania podbudowy: 1) na podłożu niewysadzinowym – gdy zabezpieczone jest odwodnienie korpusu drogowego, uwagi a) w podanych grubościach podbudowy nie uwzględnia się grubości warstw wyrównawczych, podsypek, które należy uwzględniać zgodnie z odpowiednimi normami, b) podane w nawiasach liczby odnoszą się do grubości starych, dobrze zachowujących się nawierzchni, c) większe grubości podbudowy niż podano w tablicy można przyjmować tylko w przypadkach uzasadnionych (wyjątkowo duży ruch, zle warunki gruntowe, wodne itp.), d) stosowanie grubości i warstwy górnej uzależnia się od obciążenia ruchem, e) grubości podbudowy brukowej oraz z betonu cementowego. 2) na podłożu wysadzinowym – gdy zastosowano podłoże sztuczne. i zapewniono odwodnienie korpusu. Grubość warstwy odsączającej przyjęto w założeniu użycia piasku średnioziarnistego według PN-54B-02480 o wskaźniku wodoprzepuszczalności wynoszącym co najmniej 8 m/dobę, Wartości mniejsze grubości warstwy należy przyjmować dla przypadków nawierzchni betonowych i nawierzchni podatnych w dobrych warunkach odwodnienia; wartości większe – w przypadku nawierzchni podatnych w złych warunkach odwodnienia. Warunki odwodnienia są dobre, jeżeli woda gruntowa utrzymuje się stale co najmniej na 2,0 m poniżej niwelety jezdni, a odpływ wody powierzchniowej jest szybki i stale zapewniony. W przypadku niemożności uzyskania odpowiedniego materiału dla warstwy odsączającej, jak wyżej, można stosować zależnie od warunków miejscowych, materiał inny, odpowiednie zwiększając grubość warstwy . Najmniejsza grubość, warstwy powinna wynosić 10 cm. Dla przypadku stosowania kruszywa łamanego nie sortowanego współ- czynnik zmniejszający należy przyjmować 0,50. W przypadku stosowania warstwy odsączającej z materiałów grubo- ziarnistych należy przewidzieć od spodu warstwę odcinającą grubości co najmniej 5 cm z materiału drobnoziarnistego jako warstwę ochronną przed przenikaniem drobnych cząstek podłoża do warstwy odsączającej. Nowe konstrukcje drogowe z gruntów stabilizowanych Niezależnie od zasad konstrukcji nawierzchni podatnych, opartych na obowiązującym normatywie, podaje się informacyjnie krótki opis nowych konstrukcji nawierzchni nie objętych normatywem, bądź stosowanych za granicą. Stabilizacja gruntów podłoża wysadzinowego Przystosowanie podbudowy z kruszywa niesortowanego pozwala na wyeliminowanie piaskowej warstwy filtracyjnej- oraz warstwy odsączającej. Grubość stabilizowanej warstwy gruntów, wysadzinowych wynosi 8-15 cm i zastępuje warstwę piasków o grubości 12-20 cm; Całkowita grubość nawierzchni reguluje się podbudową z kruszywa niesortowanego, przyjmując grubość warstwy górnej zgodnie z normatywem polskim, to jest zależnie od typu i rodzaju nawierzchni. Podbudowa z piasków stabilizowanych cementem znalazła w Holandii zastosowanie dla wszystkich typów nawierzchni, przy czym konstrukcje ich na gruntach niewysadzinowych (piaski) przedstawiają się następująco: a) ulepszona ciężka asfaltobeton lub smołobeton b) ulepszona średnia – asfaltobeton lub smołobeton – podkład z grysów otaczanych – podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – podłoże niewysadzinowe (piaski) c) ulepszona lekka (wzmocniona) – dywanik bitumiczny – podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – podłoże niewysadzinowe (piaski). Powyższe układy konstrukcyjne przy nieznacznych korektach mogą być z powodzeniem stosowane również i w Polsce. Konstrukcje o podbudowie z piasków stabilizowanych cementem mogą znaleźć również zastosowanie w przypadku podłoża wątpliwego bądź wysadzinowego lecz z zastosowaniem odpowiedniej warstwy odsączającej lub stabilizacji górnej warstwy podłoża. Na górnej warstwie podłoża wątpliwego lub wysadzinowego, stabilizowanego cementem, wapnem bądź popiołami lotnymi o grubości 10-15, cm wykonuje się drugą warstwę stabilizacji. Wykonane nawierzchnie ulepszone lekkie (wzmocnione) na lessach lub glinach zwałowych o podwójnej stabilizacji wykazują dobrą nośność. [przypisy: przydomowa oczyszczalnia ścieków, hologramy els, inhibitor korozji ]
[przypisy: panele klinkierowe, allegro kończące się, osuszanie gruntów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro kończące się osuszanie gruntów panele klinkierowe