Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

ROZKŁAD I WIELKOSCI NAPRĘŻEŃ W PODATNYCH KONSTRUKCJACH DROGOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Rozkład naprężeń pionowych w nawierzchni i podłożu Oprócz warunków wytrzymałościowych, trzeba przy konstruowaniu podbudowy uwzględnić warunki klimatyczne i warunki odwodnienia. Warunki klimatyczne to przede wszystkim działanie mrozu. Podbudowy doskonale wytrzymujące niewielkie naprężenia ściskające, mogą ulec zniszczeniu na skutek działania mrozu. Dlatego podbudowa musi być mrozoodporna. Warunek odwodnienia nawierzchni może być spełniony w dwojaki sposób: . a) można wykonać całą, konstrukcję jezdni (nawierzchnię i podbudowę) nieprzepuszczalną, b) dolną część podbudowy można wykonać z warstwy odsączającej lub z warstwy porowatej. W pierwszym przypadku rozwiązanie polega na ułożeniu nawierzchni bitumicznej na podbudowie wykonanej również z mas bitumicznych lub ź gruntu stabilizowanego cementem albo bitumami. W drugim przypadku wykonuje się na gruntach wysadzinowych w dolnej części podbudowy warstwę odsączającą, która by była zdolna zakumulować wodę przedostającą się z góry lub dołu do podbudowy i odprowadzić ją do urządzeń odwadniających (rowów, drenów). Dolna porowata warstwa podbudowy spełnia również rolę izolacji termicznej, opóźniając przenikanie zimna w głąb podłoża. Aby odsączająca warstwa porowata mogła spełnić dobrze swe zada- nie, powinna być chroniona od dołu przed wciskaniem się w nią drobnych cząstek podłoża, które prowadzi do jej zanieczyszczenia i zmniejszenia porowatości. Do tych warunków pracy podbudowy dochodzi jeszcze warunek odpowiedniego wykonania i warunek minimalnych kosztów. Z warunku pierwszego wynika konieczność zmechanizowania wszystkich procesów budowy, z warunku drugiego – konieczność stosowania materiałów miejscowych. Po uwzględnieniu warunków konstrukcyjnych, wykonawstwa i kosztów jako nowoczesne rozwiązania podbudowy pod nawierzchnie ulepszone uznano: a) podbudowy z kruszywa niesortowanego stabilizowanego mechanicznie: z pospółki, żwirów, z lepiszczem lub bez, lepiszcza; b) podbudowy z gruntów stabilizowanych chemicznie: cementem, bitumami, popiołami lotnymi, wapnem itp. [patrz też: przydomowa oczyszczalnia ścieków, hologramy els, inhibitor korozji ]
[podobne: badania geotechniczne gruntu, komody allegro, ile wat na m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne gruntu ile wat na m2 komody allegro