Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

ROZMIESZCZENIE GRUNTÓW W NASYPIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Grunty spoiste należy, w miarę możności, umieszczać w dolnej części nasypu, zaś grunty sypkie – w górnej. Grunty spoiste, które leżą na granicy przydatności (np. gliny i iły o granicy płynności 40-50% lub grunty spoiste w stanie plastycznym) powinny być wbudowywane w dolnej części nasypów wysokich, ale podstawę nasypu należy wtedy wykonywać z gruntów sypkich, aby zapobiec wygniataniu gruntów spoistych spod nasypu. Nie można sypać gruntów spoistych w postaci brył zamkniętych w nasypie, gdyż otoczone gruntem przepuszczalnym, rozmiękałyby i traciły stateczność. Nie można również dopuszczać do tworzenia soczewek i skupisk gruntu sypkiego w nasypie wykonanym z gruntów spoistych. Gromadząca sie bowiem w soczewkach woda będzie szkodliwie nawilgacała przyległy grunt spoisty. Zasadą jest warstwowe sypanie gruntów, przy tym warstwy powinny być zbliżone do poziomu. Należy je rozkładać warstwami możliwie jednakowej grubości na całą szerokość nasypu. Grunty o różnorodnych właściwościach należy sypać oddzielnymi warstwami na całej szerokości przekroju poprzecznego tak, aby każda warstwa była możliwie z gruntu jednorodnego. Jeśli część nasypu wykonuje się z jednego gruntu, a cześć z innego, to styku dwóch przyległych części nasypu nie należy wykonywać pionowo, ale ze stopniową zamianą jednego gruntu przez drugi. Inaczej na takim styku mogą powstać uskoki z powodu różnicy w osiadaniu dwóch części nasypu.
WYBÓR MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH Do wykonania nawet małego odcinka robót ziemnych potrzebny jest zespół maszyn do odspajania i przewożenia oraz do zagęszczania gruntu. Prowadzącymi maszynami są zwykle maszyny odspajające grunt i przewożące go. Zasadniczymi maszynami do robót ziemnych są spycharki i zgarniarki. Organizacja pracy tych maszyn w ten sposób, żeby wykonywały nasypy warstwowo, na całej szerokości korony nasypu, jest zasadniczym warunkiem zapewnienia dobrej jakości robót ziemnych. [patrz też: przydomowa oczyszczalnia ścieków, hologramy els, inhibitor korozji ]
[podobne: olx lipno, dom weselny projekt, olx świdwin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom weselny projekt olx lipno olx świdwin