Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Moduł odkształcenia

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Według danych prof. N. N. Iwanowa, opublikowanych w referacie radzieckim na Międzynarodowy Kongres Drogowy w Rio de Janeiro w 1959 r., stosunek modułu odkształcenia (obliczonego w granicach od- kształceń sprężystych) do modułu podatności (obliczonego w granicach odkształceń plastycznych), wynosi 3,25. Zależnie od intensywności ruchu i rodzaju konstrukcji związanej z klasą drogi, według metody DORNII przyjmowane są potrzebne moduły podatności w granicach od 4.00 do 700 kGcm2. Uwzględniając powyższe dane można stwierdzić, że w prze- liczeniu na moduły odkształcenia, wartości te wynoszą orientacyjnie od 1300 do 2270 kGcm2, a więc są zbliżone do wyprowadzonych wyżej wartości optymalnych modułów odkształcenia. Uwzględniając drogi różne pod względem nasilenia ruchu i przeznaczenia można przyjąć następujące granice wymaganych modułów od- kształcenia nawierzchni podatnych: a) dla dróg lokalnych, zwykle o małym obciążeniu i małej intensywności ruchu – 1000-1300 kGcm2, b) dla dróg drugorzędnych o średnim obciążeniu i średniej intensywności ruchu – 1300-2000 kGcm2, c) dla dróg głównych o dużym obciążeniu i dużej intensywności ruchu – 2000-3000 kGcm2, a wyjątkowo nawet do 4000 kGcm2. Zrozumiałe jest, że oprócz ustalenia modułów odkształcenia w naszym klimacie, w przypadku wysadzinowego podłoża, musi być analizowana sprawa dostatecznej grubości warstwy mrozoochronnej, zabezpieczającej od nadmiernych wysadzin oraz od powstawania wiosennych przełomów nawierzchni. Porównanie wyników badań nośności nawierzchni metodą VSS i ugięciomierzem Przeprowadzone dość liczne badania nośności nawierzchni płytą VSS O powierzchni 700 cm i ugięciomierzem wykazały, że ugięcia nawierzchni pod stosunkowo długotrwałym obciążeniem płytą o nacisku jednostkowym 4,5 kGcm2 są zbliżone do maksymalnych wielkości ugięć nawierzchni pomierzonych obok stanowisk VSS ugięciomierzem pod krótkotrwałym obciążeniem tylnymi sprzężonymi kołami samochodu ciężarowego typu Skoda lub podobnego o nacisku 4 ton na koło Analizując powierzchnię nacisku i nacisk jednostkowy od koła samochodu ciężarowego na nawierzchnię, w przybliżeniu można obliczyć, że przy ciśnieniu powietrza w oponach koła 4,5 atmosfery i obciążeniu na koło 4 ton, powierzchnia nacisku wynosi 890 cm, natomiast przy ciśnieniu w oponach podwyższonym do 5,7 atmosfery i obciążeniu na kolo 4 ton powierzchnia nacisku jednostkowego wynosi 700 cm. Stwierdzono, że mimo widocznych różnic w powierzchni nacisku bądź w samym nacisku jednostkowym oraz wskutek krótkotrwałych obciążeń kołem samochodu, wielkości odkształceń nawierzchni przy krótkotrwałym obciążeniu samochodem są zbliżone do wartości tych odkształceń badanych płytą VSS o powierzchni 700 cm i nacisku jednostkowym 4,5 kGcm2, lecz przy stosunkowo długotrwałym obciążeniu. Zależność ta w powiązaniu z kryterium ustalonym dla płyt pozwala na ustalenie kryteriów oceny wyników badań ugięciomierzem. Zestawione wyniki badań dotyczą nawierzchni o warstwach nośnych wykonanych z gruntów stabilizowanych cementem, smołą, z tłucznia na podkładzie kamiennym, ze żwirów o optymalnym uziarnieniu oraz kamienia łamanego, niesortowanego. Jedynie zależność ugięć warstw z gruntów świeżo stabilizowanych smołą, odbiega od ustalonych zależności, co tłumaczy się wypieraniem materiału spod koła samochodu wskutek zbyt małej jeszcze wytrzymałości i plastycznych właściwości tych warstw. Analogicznie, sporządzono wykres współzależności modułów odkształcenia (obliczonych przy obciążeniu nawierzchni płytą o powierzchni 700 cm i ciśnieniu 4,5 kGcm2) od ugięć nawierzchni określanych ugięciomierzem. [przypisy: szamba betonowe bielsko biała, pionowa maszyna pakująca, suprasorb ]
[więcej w: wiatrówki allegro, trampolina allegro, ciężar prętów zbrojeniowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciężar prętów zbrojeniowych trampolina allegro wiatrówki allegro