Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Wskaznik nośności

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wskaźnik nośności jest stosunkiem I procentowym jednostkowego ciśnienia wywartego na badany grunt do jednostkowego ciśnienia, zastosowanego na gruncie znormalizowanym dla takiego samego zagłębienia trzpienia. Aby go określić, oznacza się na krzywej ciśnienia (naciski w kGcm2) P (2,5) i P(5), które odpowiadają zagłębieniu trzpienia na 2,5 i 5 mm; zagłębienia te mierzy się od nowego początku układu osi Współrzędnych. Ciśnienia (naciski), które odpowiadają zagłębieniom 2,5 i 5,0 m w znormalizowanym wzorcowym gruncie wynoszą odpowiednio 70 kGcm2 i 100 kGm2. Za wskaźnik nośności przyjmuje się większą z tych dwóch wartości. Uwagi dodatkowe do badań wskaźnika CBR Ponieważ badanie CBR daje znaczne rozbieżności wyników, zaleca się wykonywać to oznaczenie przynajmniej dla trzech próbek przygotowanych w jednakowych warunkach, a dla większych budów – i więcej. Postępując w ten sposób- można podać dość dokładną średnią wartość wskaźnika nośności oraz wskaźnik rozbieżności wyników. W celu najdokładniejszego odtworzenia warunków, które mogą powstać tak podczas budowy, jak i po jej ukończeniu, zostały ustalone dla różnych gruntów sposoby przygotowania do, badań próbek zagęszczanych laboratoryjnie. Sposoby te stosuje się, kiedy podczas budowy ma być sprawdzane, czy wilgotność materiału gruntowego odpowiada wilgotności; optymalnej i gdy grunt ma być zagęszczony co najmniej do 95% maksymalnego ciężaru objętościowego odpowiadającego tej wilgotności. Jeżeli stosuje się inne kryteria kontroli zagęszczenia, to i sposoby przy- gotowania próbek stosuje się odpowiednio zmienione. N a wartość współczynnika nośności gruntów mało spoistych nie pęczniejących wywiera znaczny wpływ zarówno wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia, jak i jego ciężar objętościowy, który grunt osiągnął po ubiciu, w stanie nasyconym albo nie nasyconym wodą. Dla tych gruntów zagęszcza się trzy próbki do rozmaitych stanów zagęszczenia, odpowiadających wilgotności optymalnej określonej metodą uprzednio opisaną. Każdą próbkę poddaje się dodatkowemu badaniu po nasyceniu wodą, a wyniki nanosi się na wykres dla oznaczenia wartości współczynnika nośności przy 95% maksimum ciężaru objętościowego. Wartość współczynnika nośności przy gruntach sypkich (takich ja czyste piaski, żwiry i pospółki) nie ulega zbytnio wpływowi wilgotności gruntu w stanie ubitym. Ponieważ grunty te łatwo zagęszczają się pod wpływem ruchu, przeto badanie ich przeprowadza się na próbce zagęszczonej do maksymalnego ciężaru objętościowego. Wartość współczynnika nośności w gruntach spoistych (takich jak iły i organiczne namuły) znacznie się zmienia w zależności od warunków zalegania gruntu i należy przeprowadzić dodatkowe badania dla określenia najodpowiedniejszej wilgotności i metody zagęszczania. Kiedy czynniki te zostały określone, to badanie przeprowadza się na próbce o podobnym zagęszczeniu. [więcej w: wiązar dachowy, benfotiamina, przeciski pod drogami ]
[patrz też: wiatrówki allegro, trampolina allegro, ciężar prętów zbrojeniowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciężar prętów zbrojeniowych trampolina allegro wiatrówki allegro