Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Wymagany stopień zagęszczenia nasypu

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Wymagany stopień zagęszczenia nasypu zależy od dopuszczalnych odkształceń, jakie może przejąć nawierzchnia drogowa. Dopuszczalne odkształcenia zależą znów od typu nawierzchni i ruchu. Nawierzchnie ulepszone o szybkim i ciężkim ruchu muszą być równiejsze niż na- wierzchnie nieulepszone, zwykle o słabym ruchu, gdyż odkształcenia dynamiczne wzrastają szybko przy ciężkim i szybkim ruchu . Od górnych warstw korpusu drogowego żąda się większego stopnia zagęszczenia, gdyż warstwy te podlegają działaniu obciążeń ruchomych i działaniu mrozu i wody. Grunty te leżą w strefie bezpośrednich upływów podłoża i w strefie przemarzania. Wpływ wilgotności gruntu Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zagęszczanie jest wilgotność gruntu. Różnice w zachowaniu się gruntu w czasie jego zagęszczania zależą głównie od wytrzymałości gruntu związanej z jego wilgotnością. Przy małej wilgotności grunty – zwłaszcza spoiste – mają dużą wytrzymałość i są sztywne (twarde), a co za tym idzie – trudne do zagęszczenia; potrzeba dużej energii, żeby nawet częściowo usunąć po- wietrze z porów gruntu. Przy zwiększającej się wilgotności grunty stają się mniej wytrzymałe, bardziej plastyczne i łatwiej można je ugniatać. Przy pewnej wilgotności, zwanej optymalną, tarcie wewnętrzne i spójność maleje, a grunt pozwala się stosunkowo łatwo urabiać i ugniatać. Przy dalszym wzroście wilgotności maleją, a przy pełnym nasyceniu – całkowicie nikną siły kapilarne, skłaniające cząstki gruntu do ścisłego układania się. Przyjmuje się, że wilgotność optymalną gruntu. w polu można określić w aparacie Proctora. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że badanie to nie odpowiada ściśle warunkom polowym i jego wyniki muszą być traktowane tylko jako pewna wskazówka. Sposób zagęszczania i energia zagęszczania w laboratorium zwykle .nie odpowiada zagęszczaniu praktykowanemu na budowie. Badania laboratoryjne przeprowadza się na materiale drobnym, przechodzącym przez sito 6-:-7 mm i przy materiale grubszym wyniki badań odpowiednio przelicza się. W przypadku żwirów i pospółek trudno jest określać laboratoryjnie maksymalne zagęszczenie. Dlatego decydujące znaczenie dla określania wilgotności optymalnej mają obserwacje i badania przeprowadzone: w czasie zagęszczania wprost na budowie. Najbardziej celowe jest w budowanie w korpus drogowy gruntów o wilgotności optymalnej lub bardzo zbliżonej do optymalnej, nie mniejszej jednak od 0,9 wilgotności optymalnej, wtedy bowiem zagęszczenie ich wymaga użycia najmniejszej energii zagęszczającej, a grunty zagęszczone przy tej wilgotności stają się najbardziej odporne na działanie wody i mrozu. [więcej w: rodzaje studni, utylizacja azbestu, osprzęt elektryczny legrand ]
[hasła pokrewne: olx lipno, dom weselny projekt, olx świdwin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom weselny projekt olx lipno olx świdwin